Belangenorganisaties voor doven en slechthorenden

  • Dovenschap, belangenorganisatie van dove mensen in Nederland
  • Fodok, Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen
  • FOSS, Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden
  • Helen Keller, belangenorganisatie van en voor doofblinden en doofslechtzienden in Nederland
  • NVVS, Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
  • Stichting Plotsdoven, belangenbehartiging van plots- en laatdoven