Belangenorganisaties voor doven en slechthorendenDovenschap, belangenorganisatie van dove mensen in Nederland


Fodok, Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen


FOSS, Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden


Helen Keller, belangenorganisatie van en voor doofblinden en doofslechtzienden in Nederland


NVVS, Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden


Stichting Plotsdoven, belangenbehartiging van plots- en laatdoven